top of page

Beheerscomité

Wat doet het beheerscomité?

Het beheerscomité bestuurt het ondersteuningsnetwerk. Het maakt afspraken over:

 • de aanwending van de door de paritaire commissie toegekende omkaderingsenveloppe; zij kent de omkadering toe aan de onderliggende BuO-scholen

 • het inzetten van de verschillende partners binnen het ondersteuningsnetwerk

 • de organisatie van het zorgloket

 • de manier waarop het tegemoet kan komen aan de ondersteuningsvragen van ouders

 • de samenwerking met:

  • scholen aangesloten bij andere ondersteuningsnetwerken

  • andere ondersteuningsnetwerken

  • andere zorgverstrekkers, zoals Multifunctionele Centra (MFC's), Centra Ambulante Revalidatie (CAR) ...

Samenstelling beheerscomité

 • de verschillende schoolbesturen van de scholen van het gewoon onderwijs

 • de verschillende schoolbesturen van de scholen van het buitengewoon onderwijs

 • het CLB

 • de pedagogische begeleidingsdienst

 • vertegenwoordiging vanuit onze plusdiensten (MFC, CAR ...)

Klik hier voor de samenstelling van het beheerscomité.

bottom of page