top of page

Handelingsplanmatig werken (= HPW)

We hanteren een handelingsplanmatige aanpak. Dit is een cyclische werking waarbij vijf stappen doorlopen worden.

Stappen van het handelingsplanmatig werken: 
1. Beeldvorming
2. Doelenselectie
3. Voorbereiding
4. Uitvoering
5. Evaluatie 
 

Beeldvorming

Alle betrokken partijen zijn een belangrijke informatiebron als gelijkwaardige partner, niet op zijn minst u als ouder en uw kind. Het is de bedoeling om een zicht te krijgen op: de beginsituatie op verschillende leer- en ontwikkelingsdomeinen, de sterktes, interesses en talenten en de moeilijkheden van de leerling, de onderwijs-, ondersteunings- en opvoedingsbehoeften, beschermende en risicofactoren in de omgeving, het onderwijsloopbaanperspectief.

 

Doelenselectie

Met alle relevante partners worden doelen vooropgesteld. Deze doelen zullen binnen een afgesproken periode geëvalueerd worden.

Voorbereiding

Er worden duidelijke afspraken over de planning en de taakverdeling gemaakt: wie neemt wat, hoe en wanneer op? Hierbij staat de participatie en het leerproces van de leerling steeds centraal.

Uitvoering

We proberen de vooropgestelde doelen te realiseren door interdisciplinaire samenwerking. Hierbij werken we vanuit een positief, uitdagend en stimulerend leer- en leefklimaat.

Evaluatie

De vooropgestelde leervraag en ondersteuningsdoelen worden geëvalueerd met alle betrokken partners. Zijn de doelen bereikt, dan kan het traject on hold of volledig stopgezet worden. Is dit niet het geval, dan worden er nieuwe doelen - in samenspraak met alle partijen - opgesteld. Op elk moment kan de cyclus opnieuw doorlopen worden, waardoor een nieuwe beeldvorming/doelen/voorbereiding/uitvoering moeten bepaald worden met alle betrokken partijen. Dit alles wordt steeds op een afgesproken tijdstip geëvalueerd.

bottom of page